Vidaus darbo tvarkos taisyklės PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administrator   
Ketvirtadienis, 26 Rugpjūtis 2010 12:24

PATVIRTINTA

Kauno 6-ojo lopšelio-darželio

Direktoriaus

2016 12 15

įsakymu Nr. V-62

 

 

KAUNO 6-OJO LOPŠELIO-DARŽELIO
VIDAUS DARBO TVARKOS TASYKLĖS

 

 

1. BENDRIEJI NUOSTATAI

 

1.1 Kauno 6-asis lopšelis-darželis (sutrumpintai 6-asis lopšelis-darželis) yra ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amžiaus vaikų auklėjimo įstaiga, kuri glaudžiai bendradarbiauja su šeima, rengia vaikus mokyklai.

 

1.2 6-asis lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

1.3 6-to lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklės yra įstaigos darbą reglamentuojantis dokumentas, kurios sudaro įstaigos administracijos ir darbuotojų atstovai.

 

1.4 Kiekvienas 6-ojo lopšelio-darželio darbuotojas privalo laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių. Šiomis taisyklėmis siekiama stiprinti darbo drausmę, racionaliai panaudoti darbo laiką.

 

 

2. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

2.1     6-ame lopšelyje-darželyje ugdymo procesas organizuojamas:

2.1.1   1 – 5 metų vaikams pagal Kauno 6-ojo lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa, pritarta įstaigos tarybai ir patvirtinta steigėju.

2.1.2     6 – 7 metų vaikai ugdomo procesas organizuojamas pagal „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“.

 

2.2    6-ame lopšelyje-darželyje vaikai, pagal tėvų pageidavimą, auginami, auklėjami, lavinami ir mokomi rusų kalba.

 

2.3   6-ame lopšelyje-darželyje, pagal tėvų pageidavimą, nustatyta darbo trukmė 10.5 val, nuo       7.30 val. iki 18.00 val.

 

2.4  Vaikai į 6-ąjį lopšelį-darželį priimami tėvų prašymu, pateikus vaiko gimimo liudijimą ir sveikatos būklės pažymėjimą.

 

2.5  Priimant vaikus į grupes laikomasi eilės pagal tėvų (vaiko globėjų) prašymo registravimo datą. Pateikus vaiko gimimo liudijomo kopiją, pažymą apie deklaruotą vaiko ir tėvų (vieno iš tėvų) gyvenamąją vieta Kauno mieste.

Pirminybę priimant vaiką į švietimo įstaigą teikti:

 

2.6  Vaikų grupes komplektuoja lopšelio-darželio direktorė iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų kasmet iki birželio 30 d. Jeigu yra laisvų vietų, grupės gali būti komplektuojamos visus mokslo metus.

 

2.7  Įstaigoje teikiamos paslaugos specialiųjų poreikių vaikams. Specialiųjų poreikių vaikai ugdomi bendrosios paskirties grupėse.

 

2.8  Specialiųjų poreikių vaikai į įstaigos bendrojo ugdymo grupes priimami, pateikus pedagoginės-psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko raidos būklę ir rekomendacijas apie tolesnį vaiko ugdymą.

 

 

3. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO TVARKA

 

3.1 Įsidarbinant, direktorei pateikiami šie dokumentai:

asmens tapatybė patvirtinantis dokumentas;

socialinio draudimo pažymėjimas (įsidarbinant pirmą kartą – pažymą apie ankstesnę veiklą);

medicinos komisijos išvada dėl galimumo dirbti ikimokyklinėje įstaigoje;

sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas;

pirmosios pagalbos pažymėjimas (tik pedagogams);

diplomas apie išsilavinimą (pedagogams, vyr.buhalteriui, med.darbuotojams);

valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimas, atitinkantis galiojantiems reikalavimams (nelietuviams);

 

3.2 Priimdama į darbą, direktorė privalo sudaryti su darbuotoju darbo sutartį dviem egzemplioriais (vienas atiduodamas darbuotojui) ir supažindinti darbuotoją su šiomis instrukcijomis:

darbuotojo pareiginėmis;

darbuotojo saugos ir sveikatos;

priešgaisrines saugos;

 

3.3  Prieš darbo pradžia darbuotojui įteikiamas darbo pažymėjimas.

 

3.4  Darbo sutartis gali būti nutrauktas darbuotojo arba direktoriaus iniciatyva, pagal galiojanti įstatymą.

 

3.5 Atleidimo iš darbo diena direktorė privalo pilnai atsiskaityti su darbuotojų. Atleidimo iš darbo diena skaitoma paskutinė darbo diena.

 

 

4. PAGRINDINĖS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

 

4.1   6-ojo lopšelio-darželio darbuotojai privalo:

 

4.1.1 Dorai ir sąžiningai atlikti pareigas, laikantis Pareiginių instrukcijų ir įstaigos Nuostatų, įstaigos Vidaus darbo tvarkos taisyklių.

 

4.1.2 Atliekant savo pareigas, visada būti atidus vaikams, mandagus su auklėtinių tėvais, bendradarbiais.

 

4.1.3 Griežtai laikytis Vaikų gyvybės ir sveikatos apsaugos instrukcijų, darbo saugos, sanitarines-higienines ir priešgaisrinės saugos reikalavimų, kurios numato atitinkamos taisyklės ir instrukcijos;

Vaikų grupėse ir lauko aikštelėje grežtai laikytis švaros ir tvarkos, kad nebūtu daiktų gresiančių vaikų sveikatai;

Įstaigos darbuotojams griežtai driaudžiama laikyti darbo vietoje daiktus (skirtingus vaistus) gresiančius vaiko sveikatai ir gyvybei.

 

4.1.4  Saugoti ir tausoti įstaigos nuosavybę (įrengimus, inventorių, ugdymo priemones).

 

4.1.5  Palaikyti švarą ir tvarką darbo vietoje.

 

4.1.6  Būti garbingumo elgesio, pavyzdžiu darbe, buityje ir visuomenėje.

 

 

5. PAGRINDINĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGOS

 

5.1   6-ojo lopšelio-darželio administracija privalo:

 

5.1.1  Sudaryti sąlygas, kad vaikų ir darbuotojų sveikata ir gyvybė būtų saugi, kontroliuoti kaip laikomasi sanitarinių-higieninių normų, darbo saugos ir priešgaisrinės saugos taisyklių.

 

5.1.2  Visokeriopai stiprinti darbo drausmę, imtis poveikio priemonių prieš darbo drausmės pažeidėjus.

 

5.1.3  Tobulinti ugdomąjį procesą ir bendravimą su tėvais, skleisti gerąją darbo patirtį.

 

5.1.4  Palaikyti gerą kūrybyšką darbo atmosferą, skatinti darbuotojus bendradarbiauti ir dalyvauti įstaigos valdyme.

 

5.1.5  Gerinti ugdymo sąlygas ir stiprinti įstaigos materialinę bazę.

 

5.1.6  Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką vykdyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus.

 

 

6. DARBO LAIKAS IR JO PANAUDOJIMAS

 

6.1  Darbo grafikas, kurį tvirtina direktorė, sudaromas mėnesiui. Jis iškabinamas skelbimų lentoje iki darbo mėnesio pradžios.

 

6.2  Darbuotojų darbo laikas fiksuojamas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje.

 

6.3  Kiekvienas darbuotojas turi griežtai laikytis savo darbo laiko ir darbo grafiko.

 

6.4  Darbuotojams, dirbantiems daugiau negu keturias valandas per dieną, numatyta pertrauka pailsėti ir pavalgyti, fiksuojama darbo grafike.

 

6.5  Personalo kasmetinė atostogų trukmė nustatoma pagal galiojančius įstatymus.

 

6.6  Kasmetinių atostogų suteikimo eilę nustato administracija, atsižvelgiant į darbuotojų pageidavimus.

 

 

7. DRAUDŽIAMA

 

7.1  Savo nuožiūra, be administracijos leidimo, trumpinti savo darbo laiką ir keisti darbo grafiką.

 

7.2  Palikti vaikus be priežiūros.

 

7.3  Atiduoti vaikus nepilnamečiams asmenims ir neblaiviems asmenims.

Pašaliniams asmenims galima atiduoti vaikus tik pagal tėvų pareiškimą, patvirtinta direktoriaus parašų, ir pareikalavus iš ketinančio pasiimti vaiką iš grupės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

7.4  Pašaliniams asmenims būti įstaigoje be direktorės leidimo.

 

7.5  Vartoti alkoholinius gėrimus ir narkotikus, rūkyti įstaigoje.

 

 

8. ATSAKOMYBĖ UŽ DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMĄ

 

8.1  Už darbo drausmės pažeidimus taikomos drausminio poveikio priemonės pagal galiojančius įstatymus.

 

8.2  Skiriamos šios nuobaudos: pastaba, papeikimas, atleidimas iš darbo.

 

8.3  Prieš skiriant nuobaudą turi būti pareikalauta, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Darbuotojo atsisakymas rašyti pasiaiškinimą netrukdo skirti jam nuobaudą.

 

 

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9.1  Įstaigos Vidaus darbo tvarkos taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems įstaigos darbuotojams.

 

9.2  Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai.

 

9.3  Darbuotojai, nepageidaujantis dirbti taisyklėse nustatyta tvarka, turi apie tai pranešti raštu įstaigos vadovui.

 

 

_______________________________________

Atnaujinta Ketvirtadienis, 26 Sausis 2017 14:13