Vaikų priėmimas į lopšelį - darželį, mokėjimo tvarka Spausdinti

Vaikai į grupes priimami Kauno miesto savivaldybės nustatyta tvarka, tėvams (vaiko globėjams) pateikus prašymą, vaiko gimimo liudijimą,  vaiko sveikatos būklės pažymėjimą,bei mokesčio lengvatą patvirtinančius dokumentus 6-ojo lopšelio-darželio direktoriui.

Priimant vaikus į grupes laikomasi eilės pagal tėvų (vaiko globėjų) prašymo registravimo datą. Pirmenybė teikiama:

 • vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko įstaigą;
 • įvaikintiems vaikams;
 • vaikams, pasiūlytiems Vaiko teisių apsaugos skyriaus;
 • vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas arba žymus sveikatos sutrikimai;
 • vaikams iš socialiai remtinų šeimų ir vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų;

Grupes komplektuoja direktorius. Grupės komplektuojamos kasmet iki mokslo metų pradžios. Jeigu yra laisvų vietų, grupės gali būti komplektuojamos visus metus. Nuo 2010.06.01 įstaiga prijungta prie centralizuotos vaikų priėmimo sistemos.

Į lopšelio grupę vaikai priimami nuo 1 metų, kas leidžia jauniems tėvams dirbti ir mokytis be ilgos pertraukos, greičiau padaryti savo karjerą.

Atlyginimo dydis už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatomas pagal mokėjimo tvarkos aprašą patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.T-83 (Kauno m. savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimo Nr.T-682 redakcija).

Užmokestį už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose principas – 100 procentų nustatytos vaikų dienos maitinimo normos. Atsižvelgiant į įstaigos darbo laiką nuo 7.30 iki 18.00 (10.5 val.), maitinimo skaičių (3 maitinimai per dieną) nustatomas mokestis už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje: darželio grupėse 2,02 Eur per dieną, lopšelio grupėse 1,81 Eur per dieną ir 0,58 Eur ugdymo reikmėms už kiekvieną vaiko lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną. Pateisintomis skaitomos šiuos nelankytos dienos: vaiko liga, tėvų kasmetinės ar priverstinės atostogos, tėvų pamaininis darbo laikas. Vadovaujantis  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 vasario 28 d. sprendimu Nr.T-115 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo „Dėl atlyginimo didžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2013 balandžio 2 d. keičiasi atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą:

- vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas – lopšelio gr. - 2,39 Eur/d., darželio gr. - 2,60 Eur/d.;

- vaikų ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas – 2,02 Eur/d.;

Mokestis už lopšelį-darželį priklauso nuo vaikų maitinimo skaičiaus. Tėvai turi teisę pasirinkti vaiko maitinimo skaičių ir atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas švietimo įstaigoje praleidžia ne ilgiau kaip 4 val. per dieną.

Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 23 dienos. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties mokestis nesumokamas ilgiau kaip du mėn. švietimo įstaigos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų. Mokesčio skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos LR teisės aktų nustatyta tvarka.

Užmokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose tėvų prašymu mažinamas 50 procentų, jeigu:

 • vaikas turi tik vieną iš tėvų;
 • šeima augina tris ar daugiau vaikų;
 • vaikas auga studento ar moksleivio šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi dieniniame mokymosi įstaigos skyriuje;
 • tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą;
 • vidutinės šeimos pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų valstybės remiamų pajamų didžio per mėnesį;
 • vaikui nustatytas invalidumas ar žymus vystymosi sutrikimai;
 • vaikui nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa.

Kiekvienų mokslo metų pradžiai tėvai turi pristatyti pažymą apie vaiko sveikatą forma 027-1/A.

Už dokumentų tvarkymą, priimant vaikus į lopšelį-darželį atsakinga direktorės pavaduotoja Jevgenija Kochanenko. Interesantų priėmimas darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Tahoma; color: #323333; -webkit-text-stroke: #323333; background-color: #fefefe} span.s1 {font-kerning: none}