Ugdymo kokybės samprata PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administrator   
Trečiadienis, 07 Gruodis 2016 07:16

Įstaigoje mokytojų tarybos posėdyje 2013 m. birželio mėn. buvo svarstytas klausimas dėl ikimokyklinio ugdymo kokybės įstaigoje ir nutarta:

1. Vertinti ikimokyklinę ugdymo kokybę įstaigoje sekančiais požiūriais:

 

  • tėvų požiūris į įstaigos veiklą;
  • ikimokyklinio ugdymo paslaugų tiekėjo požiūris į savo darbą;
  • paties vaiko požiūris į savo gyvenimą įstaigoje;
  • vaiko raidos požiūris;

 

2. Paskirstyti ikimokyklinio ugdymo kokybės vertinimą į dvi kokybės rūšys:

 

  • struktūros kokybė;
  • proceso kokybė;

 

3. Atliekant ikimokyklinio ugdymo kokybės vertinimą naudoti sekančius vertinimo metodus:

 

  • ugdymo proceso struktūrinių ir aplinkos savybių tyrimai;
  • ugdymo proceso tyrimai;
  • visuminis, bendrasis ugdymo struktūros ir kaitos aspektų vertinimas.

 

4. Ikimokyklinio ugdymo kokybės įstaigoje vertinimą atlikti pasibaigus kiekvienais mokslo metais iki rugsėjo 31 d.


Ugdymo kokybė – įstaigos bendruomenės sutartinių vertės požymių visuma, rodanti, kokiais būdais bei priemonėmis pasiekiami įstaigos ugdymo tikslai, tenkinami ugdytinių individualūs poreikiai, padedama jiems pasiekti asmenybės brandos.

 

Veiksnys

Kriterijus

Iliustracija

Vaikas

· Vaikų emocinė savijauta

· Vaikų gebėjimai ir įgūdžiai

· Brandumas mokyklai

Glaudus bendradarbiavimas su šeima, siekiant užtikrinti sėkmingą vaiko adaptaciją įstaigoje.

Sistemingas vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas. Vaiko pasiekimai vertinami atsižvelgiant į individualius vaiko gebėjimus ir padarytą pažangą.

Pedagogai ir tėvai bendradarbiauja vaikų pasiekimo vertinimo klausimais.

Individualūs vaikų pažangos ir pasiekimų segtuvai.

Pedagoginis personalas

· Pedagogo ir vaiko bendravimas

· Vaiko individualių poreikių tenkinimas

· Vaiko teisių atstovavimas

· Ugdomosios veikos planavimas ir refleksija

· Grupės, įstaigos tradicijų puoselėjimas

· Sistemingas, tikslingas, ilgalaikis kvalifikacijos tobulinimas

Bendraudamas su vaiku nuoširdžiai, rūpestingai, rodo pagarbą kiek-vienam vaikui. Sudarydamas galimybę vaikams pasidalinti savo jausmais, patyrimu, mintimis.

Bendradarbiauja su ugdymo įstaigos specialistais, siekiant gerinti vaikų ugdymo(si) sąlygas bei rezultatus.

Savalaikis problemos pastebėjimas, administracijos informavimas, vaiko gerovės komisijos veikla, darbas su Vaikų teisių tarnyba.

Planuojant veiklą, atsižvelgia į vaikų amžių, gebėjimus bei interesus. Planuojant ugdymo procesą palieka erdvės vaikų idėjoms, sumanymams.

Ugdymo procesas mūsų įstaigoje grindžiamas rusų – lietuvių liaudies  nacionaline kultūra ir tradicijomis

(tradicinės šventės, projektinė veikla ir t.t.)

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, numatant pasekmes rezultatams (vaikų ugdymuisi, profesinei praktikai, įstaigos veiklos tobulinimui).

Šeima

Bendravimas ir bendradarbiavimas su šeima

Sistemingai bendradarbiaujama su šeima, užtikrinant sėkmingą vaiko ugdymąsi (individualūs pokalbiai, pasiūlymai ugdymo klausimasis, dalyvavimas projektinėje veikloje susirinkimuose, šventėse, išvykose, parodose).

Aplinka

Turtinga, funkcionali, saugi vaiko raidą skatinanti aplinka

Vidaus ir išorės aplinka atitinka vaikų amžių poreikius, interesus. Grupės erdvė suskirstyta į veiklos kampelius skatinančius vaikų aktyvų ugdymą(si).

Socialiniai partneriai

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

Vykdomos edukacinės veiklos. Bendradarbiavimas su kitomis ugdymo įstaigomis.

Dalyvavimas šalies miesto projektuose, renginiuose, parodose.

Atnaujinta Trečiadienis, 07 Gruodis 2016 07:59