Įstaigos savivaldos institucijos PDF Spausdinti El. paštas

Aukščiausioji Kauno 6-ojo lopšelio-darželio savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, mokytojams, tėvams (globėjams) ir vietos bendruomenei, - įstaigos taryba, kuri nustato įstaigos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką.

Įstaigos tarybos sudėtis:

  • Valentina Ostaševskaja – pirmininkas (tel. +370 652 16643)
  • Irina Subčiukienė – sekretorė (tel. +370 615 33115)
  • Nariai: Tatjana Zelenkova, Irina Karakujumčanc, Marina Soboleva, Jevgenija Musinova, Andrej Ušaniov, Ieva Variakojytė - Reynshtrom.

Nuolat veikianti Kauno 6-ojo lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti – mokytojų taryba. Įstaigos mokytojų tarybos pirmininkas – direktorė Tatjana Repova.

 

 


 

 

Visi aktualus klausymai aptariami grupių ir bendruosiuose tėvų susirinkimuose. Tėvų susirinkimai pravedami ne rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius.

Kauno 6-ojo lopšelyje-darželyje metodinė veikla aptariama metodiniuose pasitarimuose.