Pasiekimai PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Administrator   
Trečiadienis, 07 Gruodis 2016 08:00

UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS

 

Ugdymo pasiekimai – vaiko gyvenimo ir ugdymo(si) realybėje įgytos kompetencijos, vaiko vertybinės nuostatos, gebėjimai, supratimas, patirtis.

 

Ugdymo pasiekimų vertinimas – tai nuolatinis informacijos apie vaiką, jo ugdymo(si) ypatumus bei daromos pažangos kaupimas, interpretavimas ir apibendrinimas.

Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo principai:

  • objektyvumas – vaiko vertinimas neatsižvelgiant į pašalinius veiksnius, neturint išankstinės nuomonės.
  • tikslingumas – vertinimo metodai atitinka ugdymo turinį.
  • informatyvumas – vertinimo informacija aiški, fiksuojama, nuosekli ir atspindinti vaiko pažangą.
  • konfidencialumas – informacija slapta, neviešinama, aptariama tik su vaiko tėvais.

 

Vaiko pasiekimų vertinimo dažnumas:

Pradinis vaiko vertinimas - atliekamas vaikui pradėjus lankyti įstaigą.

Kiti vaiko pasiekimų vertinimai įstaigoje:

  • raidos sutrikimų neturintys vaikai vertinami 2 kartus metuose (spalio mėn. ir gegužės mėn.),
  • sutrikusios raidos vaikai vertinami 3 kartus metuose (rugsėjo, sausio ir gegužės mėn.) ir pagal reikalą (išvadų apie vaiko raidą nustatymui ir patikslinimui).

 

Informacijos apie vaiko pasiekimus ir pažangą fiksavimas ir dokumentavimas.

Kiekvieno vaiko pasiekimų vertinimas mūsų įstaigoje atliekamas pagal ugdymo kompetencijas: socialinę, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninę.

Vaiko veikla, ugdymosi pažanga ir pasiekimai nuolat stebimi, kaupiami ir apibendrinami. Nuo      2016 m. rugsėjo 1 dienos, pedagogai ir tėvai vaiko pasiekimus vertina pagal darželio pedagogų ir specialistų sukurtą Kauno 6-ojo lopšelio-darželio vaiko (nuo 1 iki 7 metų) pasiekimų aprašą.

Vaiko pasiekimų vertinimui naudojama medžiaga surenkama vaiko aplanke, kur kaupiami stebėjimų aprašai, vaiko darbeliai, nuotraukos, vaiko žodinė kūryba. Sukaupta medžiaga leidžia giliau išanalizuoti vaiko ugdymo pasiekimus.

 

Vaiko vertinimo medžiaga dokumentuojama vaiko pasiekimų aplanke  ir vaiko asmens byloje.

Apraše fiksuojamos ne tik išvados, bet ir numatomi tolimesnio ugdymo perspektyvos.

Įstaigos lankančių vaikų ugdymo pasiekimų apibendrinimo rezultatai aptariami mokytojų ir įstaigos tarybų posėdžiuose, kur numatomas įstaigos ugdymo veiklos tobulinimas.

Vaiko pasiekimo vertinimo medžiaga tėvams pateikiama individualiai. Jeigu vaikas pereina į kitą grupę, aplankas su informacija apie jo raidą, gebėjimų vystymosi atspindinčiais, darbeliais, perduodami tos grupės pedagogams.

 

Vertinimo metodai: vaiko stebėjimas, pokalbiai su vaikais, vaiko veiklos ir kūrybos analizė, vaiko saviraiškos analizė, specialistų stebėjimas, anketos tėvams, pokalbiai su vaikų tėvais.

Vaiko pasiekimo vertinime dalyvauja: auklėtojos, įstaigoje dirbantys specialistai: logopedas, muzikos ir kūno kultūros pedagogai, direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, tėvai ir patys vaikai.